DuuniPolku Oulu

DuuniPolku Oulun osahankkeessa kehitettiin työssävalmennuksen malli vastaamaan yhtäaikaisesti sekä työttömän työnhakijan että työnantajan tarpeisiin. Työssävalmennus on tavoitteellista siirtymävaiheen valmennusta työnantajan ja uuden työntekijän yhteistyöhön työllistymisen alkuvaiheessa. Valmennus toteutetaan yrityksen toimintaympäristössä yhdessä työnhakijan, työnantajan ja työyhteisön kanssa.  

Uusi työntekijä, työnantaja ja valmentaja yhteistyössä asettavat tavoitteet, jotka liittyvät osaamisen lisäksi työyhteisön toimivuuteen, työelämätaitoihin sekä hyvinvointiin. Tavoitteiden arviointi ja seuranta toteutetaan yhdessä yrityksen toimintaympäristössä. 

Työssävalmennuksessa hyödynnettiin arviointimenetelmää, joka osoittaa uuden työntekijän osaamista ja soveltuvuutta yrityksen työyhteisöön. Menetelmä mahdollisti tavoitetyöskentelyn, avoimen keskustelun ja vuorovaikutteisuuden uuden työntekijän ja työyhteisön välillä.     

  1. Uusi työntekijä osoittaa osaamistaan vahvistaakseen työllistymistään yritykseen. Hän saa tarvitsemansa tuen ja perehdytyksen työyhteisöltä ja valmentajalta sekä tarvittaessa mahdollisuuden koulutukseen.
  2. Työnantaja on yritys, joka työllistää uuden työntekijän. Yritys saa valmennussetelin osallistuttuaan valmennukseen. Valmennusseteli maksetaan työnantajalle valmennuksen päätyttyä. BusinessOulun nimeämä työllisyyspalveluiden valmentaja koordinoi valmennuksen kulkua ja yhteistyötä työnantajan ja työntekijän välillä.
  3. Työyhteisö osallistuu työnhakijan ja työyhteisön tavoitteiden asettamiseen. Saa menetelmiä työnhakijan perehdytykseen, soveltuvuuden ja osaamisen osoittamiseen sekä uuden työntekijän kohtaamiseen.  
  4. Valmentaja on BusinessOulu työllisyyspalveluiden nimeämä henkilö, joka kartoittaa työnhakijan soveltuvuutta ennen siirtymistä yritykseen, jalkautuu työllistymisen alkuvaiheessa yrityksen toimintaympäristöön ja osallistuu kolmantena osapuolena tavoitteiden seurantaan. Tukee työyhteisön ja työnhakijan välistä vuorovaikutusta ja kommunikointia.

Työssävalmennuksen avulla ollaan yrityksistä koottu monipuolinen oppimisympäristöjen verkosto, josta on löytynyt osaamisen tunnistamiseen että sen kehittämiseen mahdollistavia työtehtäviä ja työympäristöjä.

Hankkeen aikana on kehitetty palvelusetelin kaltainen valmennusseteli, jonka yritys on saanut käytyään työssävalmennuksen prosessin läpi. Setelillä on kannustettu ja tuettu työantajia työpaikalla tapahtuvasta ohjaamisesta ja perehdyttämisestä työllistäessään työttömän tai vastavalmistuneen henkilön. Setelikäytäntö tulee säilymään Oulun kaupungin tukien joukossa.

DuuniPolku-hankkeen aikana kehitettiin työnäyttö yhdeksi mahdollisuudeksi työhakijalle osaamisen osoittamiseen. Työnäyttö voi toimia uuden työntekijän rekrytoinnin prosessissa työhaastattelun sijaan tai rinnalla. Tämä osoittautui sujuvaksi toimintatavaksi sekä yrityksen että työntekijän kannalta.

Sekä työnhakijoiden että työnantajien palautteiden mukaan kokemukset työssävalmennuksesta ovat olleet rohkaisevia. Työssävalmennus on vastannut sekä lyhyt- että pitkäaikaisten työttömien työnhakija-asiakkaiden palvelun, koulutuksen ja työllistymisen tarpeeseen sekä yritysten rekrytointitarpeeseen. Työssävalmennus mahdollistaa heti yhteistyön alussa asioiden puheeksi oton. Valmennuksen aikana syntyy luottamussuhde, joka mahdollistaa myös keskinäisen reflektion sekä vastavuoroisen palautteen, ja tukee siten ihmisten välistä toimintaa. Kolmannen osapuolen tuki on koettu hyödylliseksi yhteistyön sujuvoittamiseksi erityisesti työllistymisen alkuvaiheessa.  

DuuniPolku-hankkeen aikana on tehty tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Ennaltaehkäisevällä otteella ehkäistään valmistuvien opiskelijoiden työttömyyden ja syrjäytymisen uhka. Sekä yksilö- että ryhmämuotoisella ohjauksella saavutettiin hyviä tuloksia.

BusinessOulu

Palvelut työnhakijoille

Palvelut työnantajille

DuuniPolun hankekortti

Sanna Syren (vas.) ja Miia Narkaus toimivat DuuniPolku Oulun osahankkeessa työparina

Sanna Syren (vas.) ja Miia Narkaus toimivat DuuniPolku Oulun osahankkeessa työparina