6Aika: DuuniPolku – hanke toteutettiin ajalla 1.11.2017 – 31.1.2020. Hankeverkosto muodostui kahdeksasta osatoteuttajasta. Toteuttajat olivat BusinessOulu työllisyyspalvelut, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki ja Turun kaupunki sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Päätoteuttajana toimi Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut.

Hankkeessa onnistuttiin edistämään nuorten ja pidempään työttömänänä olleiden työllistymistä ja yrittäjyyttä. Vastasimme työelämän muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaita, kuten työnantajia, työmarkkinoille suuntaavia nuoria ja pidempään työttömänä olleita työnhakijoita, osallistettiin palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen ja toteutukseen. Yhteistoimintaan perustuvia palveluja ja toimintamalleja suunniteltiin ja toteutettiin työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaamista ja prosesseja uudella tavalla yhdistäen. Työelämän osaamistarpeisiin vastattiin työelämäyhteistyötä kehittämällä. Samalla tunnistettiin työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien nuorten osaamista ja potentiaalia, osaamisen kehittämistarpeita ja tuen tarpeita koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa.

DuuniPolku tarjosi asiakkailleen asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita. Toimimme ennaltaehkäisevällä työotteella. Hankkeessa parannettiin opiskelijoiden ja muiden työnhakijoiden työelämävalmiuksia ja annettiin valmennusta ja tukea työnhakuun sekä kehitettiin opiskelijoiden varhaista tukea. Lisäksi tuettiin vertaistukea ja mentorointia nuorilta nuorille. Osaamista tunnistettiin ja tehtiin näkyväksi, myös digitaalisia sovelluksia kokeiltiin työllisyyttä vauhdittamaan. Hankkeen aikana kehitettiin asiakasohjausta tukevia ja tehostavia työvälineitä ja materiaalia sekä vahvistettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista työllistymiseen liittyvissä teemoissa. 

Työnantajien suuntaan rakennettiin erityisesti palveluja rekrytoinnin tueksi. Työelämäpolkujen syntymiseksi pyrittiin tarjoamaan työllistymiseen oikea-aikaista tukea ja tavoitteellista valmennusta mm. työyhteisö mukaan ottamalla. Työelämää kuunneltiin eri tavoin etsittäessä ratkaisuja yritysten tekijä- ja osaajatarpeisin. Hankkeessa tuettiin yritysten ja tekijöiden kohtaamista ja erilaisten työelämäpolkujen mahdollistamista. 

Yrittäjyyttä edistettiin viemällä tietoa ja kokeilun mahdollisuuksia itsensä työllistämisessä ja yrittäyydessä opilatokseen sekä esiintuomalla yritteliäisyys asennetta. Yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille tarjottiin yrittäjyys- ja tiimivalmennusta sekä maahanmuuttajille yrittäjyyskoulutusta. Alkaville maahanmuuttajayrittäjille kehitettiin mentorointia ja vertaistukea. Hankkeessa kehitettyjen teemojen ympärillä verkottauduttiin. 

Kehittämistoiminnan tuloksia ja saatuja kokemuksia on hyödynnetty hankkeen antamassa kehyksessä ristiin kaupunkien ja toimijoiden kesken. 

Katso 6Aika-startegiatoimiston tekemä video DuuniPolusta: https://youtu.be/QY6iSl05ZBQ

Hankkeen hyvät käytännöt koottiin yhteiseen Duunipolkuja – tavoitteista totta oppaaseen.  Oppaan löydät Hyvät käytännöt osiosta.